کنایه" دیرین دیرین" به وعده های کاندیدای بدون برنامه+فیلم ویژه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید می پسندم 0 سایر خبرها درآمد گمرک در دولت یازدهم 110 درصد افزایش یافته/ارائه آمار نادرست، سیاه نمایی است …، در راستای اجرای این […]

منشور مسئولیت میزبان ویژه

نمونه قرارداد اجاره نامه کوتاه مدت ویژه

ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- موجر ……………  فرزند ………. به شماره شناسنامه …… ساکن ……………………….  2-1- مستأجر/ مستأجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي […]

درباره سراکده ویژه