خانه    نمونه قرارداد اجاره نامه کوتاه مدت

ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- موجر ……………  فرزند ………. به شماره شناسنامه …… ساکن ……………………….

 2-1- مستأجر/ مستأجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

 عبارتست از اجاره 6 دانگ آپارتمان واقع در ……………………………….. مشتمل بر …….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اشتراکي/ شوفاژ روشن/ کولر روشن / پارکينگ…… فرعی و اینترنت وایرلس با پسورد ………. و  ساير لوازم به شرح ذیل که به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

……………………………………………..

ماده 3 : مدت اجاره

     مدت اجاره …………. روز شمسي از تاريخ     /    /    13 الي     /    /    13  مي باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت  

     1-4- ميزان اجاره بها جمعاً ………………………………………… ريال ، از قرار روزانه مبلغ ………………………………………. ريال که در ابتدا پرداخت مي شود .

     2-4- جهت تضمین واحد فوق الذکر مستاجر یک عدد کارت ملی و یک عدد   به امانت نزد موجر دارد

ماده 5 : شرايط و آثار قرارداد

     1-5- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکوني) استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد .

     2-5- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند .

     3-5- پرداخت هرگونه خسارت به وسائل داخل آپارتمان و خود آپارتمان (درب و پنجره ها و شيشه ،‌قفل  و دستگيره ها و…….) موضوع ماده 2 که همگی سالم و بدون هیچ نقصی به مستاجر تحویل داده شده است بر عهده مستاجر می باشد .

     4-5- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل دهد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

   5-5- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ 10.000.000 ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد .

6-5- ساعت تحویل آپارتمان ساعت 14.00 بعدازظهر می باشد و ساعت تخلیه آپارتمان ساعت 14 می باشد در صورت درخواست مستاجر جهت افزایش زمان تا ساعت 15 معادل 50 % و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب دریافت می گردد .

7-5 – مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

8-5- مستاجر در صحت و سلامت تام اعلام می دارد که مسئولیت هرگونه کشف جرم و فساد و استفاده نامشروع  از اپارتمان مووضع قراردادمتوجه من بوده و شخصا پاسخگو خواهم بود .

ماده 6

     کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده 7

     اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 8

     باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند .

ماده 9

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت ……………… در دو نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . و هر نسخه داراي اعتبار واحد است .

ماده 10

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                            

د،

مقالات مربوطه